| 小学 | 中考 | 高考 | 自考 | 成教 | 考研 | 外语考试 | 资格考试 | 英语教学 | 学生习作 | 论文写作 | 信息服务 | 下载中心 | 知心港湾
| 英语 | 语文 | 英语 | 动态 | 成考 | 英语 | 职称外语 | 教师资格 | 大学英语 | 写作指南 | 本科论文 | 招聘就业 | 听力 MP3 | 网络精品
 当前位置:网站首页 > 外语考试 > CET > 浏览正文
英语四六级听力阅读必知词汇
www.hrexam.com   更新时间:2018-01-18 点击: 【字体: 】 加入收藏 关闭本页
听力核心120词

1.consultant [kənˈsʌltənt] n.顾问

2.questionnaire [ˏkwestʃəˈneə(r)] n.调查表

3.interviewer ['ɪntərjuːə] n.采访者

4.customer [ˈkʌstəmə(r)] n.顾客

5.promotion [prəˈməuʃn] n.晋升

6.check [tʃek] n.支票

7.institution [ˏɪnstɪˈtjuːʃn] n.机构

8.wage [weɪdʒ] n.工资

9.recovery [rɪˈkʌvərɪ] n.复兴

10.current [ˈkʌrənt] adj.现在的

11.raise [reɪz] v.提高

12.pressure [ˈpreʃə(r)] n.压力

13.operation [ˏɔpəˈreɪʃn] n.操作

14.cooperate [kəʊ'ɒpəreɪt] v.合作

15.layoff 解雇

16.loan [ləun] n.贷款

17.bubble [ˈbʌbl] n.泡沫

18.merge [mɜːdʒ] v.合并

19.rate [reɪt] n.比率

20.commercial [kəˈmɜːʃl] adj.商业的

21.approval [əˈpruːvl] n.赞同

22.shrink [ʃrɪŋk] v.收缩

23.restructure [ˏriːˈstrʌktʃə(r)] v.重组

24.expand [ɪkˈspænd] v.扩大

25.recruit [rɪˈkruːt] v.招聘;征募

26.innovate [ˈɪnəveɪt] v.革新

27.competitor [kəmˈpetɪtə(r)] n.竞争对手

28.bankruptcy ['bæŋkrəptsɪ] n.破产

29.unforeseen [ˏʌnfɔːˈsiːn] adj.意料之外的

30.previous [ˈpriːvɪəs] adj.先前的

31.payment [ˈpeɪmənt] n.支付

32.mortgage [ˈmɔːgɪdʒ] v.抵押

33.guidance [ˈgaɪdns] n.指导

34.benefit [ˈbenɪfɪt] n.利益

35.insurance [ɪnˈʃɔːrəns] n.保险

36.postpone [pəˈspəun] v.延期

37.International Labour Organization 国际劳工组织

38.unemployment [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt] n.失业人数;失业率

39.employee [ɪmˈplɔɪi:] n.雇工,雇员

40.crisis [ˈkraɪsɪs] n.危机

41.violate [ˈvaɪəleɪt] vt.违反

42.penalty [ˈpenəlti] n.惩罚

43.implement [ˈɪmplɪment] vt.实施

44.innovation [ˌɪnəˈveɪʃn] n.改革,创新

45.reward [rɪˈwɔ:d] n.报酬

46.investment [ɪnˈvestmənt] n.投资

47.giant [ˈdʒaɪənt] n.(商业)巨头

48.corporate [ˈkɔ:pərət] adj.公司的

49.consume [kənˈsju:m] vt.消耗,消费

50.imitation [ˌɪmɪˈteɪʃn] n.模仿

51.competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn] n.竞争

52.competitor [kəmˈpetɪtə(r)] n.竞争者

53.asset [ˈæset] n.资产

54.capacity [kəˈpæsəti] n.能力

55.investigate [ɪnˈvestɪgeɪt] vt.调查

56.rival [ˈraɪvl] n.竞争者adj.竞争的

57.manufacturer [ˌmænjuˈfæktʃərə(r)] n.制造商

58.invalid [ɪnˈvælɪd] adj.无效的

59.shaky [ˈʃeɪki] adj.(地位,信用等)动摇的

60.financial [faɪˈnænʃl] adj.财政的

61.temporary [ˈtemprəri] adj.临时的

62.candidate [ˈkændɪdət] n.候选人

63.update [ˏʌpˈdeɪt] v.更新

64.effective [ɪˈfektɪv] adj.有效的

65.accuracy [ˈækjərəsɪ] n.准确性

66.simultaneous [ˏsɪmlˈteɪnɪəs] adj.同时发生的

67.disturb [dɪˈstɜːb] v.干扰

68.negative [ˈnegətɪv] adj.消极的

69.precaution [prɪˈkɔːʃn] n.预防措施

70.native [ˈneɪtɪv] adj.当地的

71.revitalize [riːˈvaɪtəlaɪz] v.振兴

72.nuclear [ˈnjuːklɪə(r)] adj.核能的

73.revolution [ˏrevəˈluːʃn] v.革命

74.countless [ˈkauntlɪs] adj.无数的

75.crash [kræʃ] v.碰撞;贬值,倒闭

76.operator [ˈɔpəreɪtə(r)] n.操作员

77.privacy [ˈprɪvəsɪ] n.隐私

78.requirement [rɪ'kwaɪə(r)mənt]] n.需求

79.definite [ˈdefɪnət] adj.明确的

80.technology [tekˈnɒlədʒi] n.科技

81.associate with [əˈsəʊʃieɪt] 与...有关

82.expert [ˈekspɜ:t] n.专家

83.psychological [ˌsaɪkəˈlɒdʒɪkl] adj.心理的

84.examination [ɪgˌzæmɪˈneɪʃn] n.检查

85.impact [ˈɪmpækt] n.影响

86.unexpectedly[ˌʌnɪk'spektɪdlɪ] adv.未料到地

87.nutrition [njuˈtrɪʃn] n.营养

88.overemphasis [ˌəʊvərˈemfəsɪs] n.过分强调

89.criteria [kraɪ'tɪərɪə] n.标准

90.conception [kənˈsepʃn] n.概念

91.overestimate [ˌəʊvərˈestɪmeɪt] v.高估

92.illustrate [ˈɪləstreɪt] vt.说明

93.emotional [ɪˈməʊʃənl] adj.表现强烈情感的

94.persuade [pəˈsweɪd] v.说服;劝说

95.presentation [ˌpreznˈteɪʃn] n.陈述

96.physical [ˈfɪzɪkl] adj.身体的;物质的

97.potential [pəˈtenʃl] n.潜力,潜能

98.reputation [ˌrepjuˈteɪʃn] n.名气,名声

99.sympathetic [ˌsɪmpəˈθetɪk] adj.同情的,有同情心的

100.tricky [ˈtrɪki] adj.狡猾的

101.remind [rɪˈmaɪnd] vt.使想起,使记起

102.version [ˈvɜ:ʃn] n.版本

103.fuel [ˈfju:əl] n.燃料

104.release [rɪˈli:s] vt.释放

105.excessively [ɪk'sesɪvlɪ] adv.过度地;过分地;极度地

106.stockbroker [ˈstɒkbrəʊkə(r)] n.股票经纪人

107.compensation [ˌkɒmpenˈseɪʃn] n.补偿,赔偿

108.intelligence [ɪnˈtelɪdʒəns] n.智力

109.victim [ˈvɪktɪm] n.牺牲者,受害者

110.symptom [ˈsɪmptəm] n.症状

111.mental [ˈmentl] adj.内心的,精神的

112.precaution [prɪˈkɔ:ʃn] n.预防措施

113.source [sɔ:s] n.根源;源头

114.mutual [ˈmju:tʃuəl] adj.共有的;共同的

115.define [dɪˈfaɪn] vi.(给词、短语等)下定义

116.vulnerable [ˈvʌlnərəbl] adj.易受伤的

117.poverty [ˈpɒvəti] n.贫穷

118.obesity [əʊ'bi:sətɪ] n.肥胖;肥胖症

119.criticism [ˈkrɪtɪsɪzəm] n.批评,批判

120.physically [ˈfɪzɪkli] adv.身体上

阅读必考50词

1.be vulnerable ['vʌln(ə)rəb(ə)l] a.脆弱的;易受影响的(to)

2.be immune [ɪ'mjuːn] a.有免疫力的,不受....影响的(to)

3.be subject to受制于....;遭受

4.be reluctant [rɪ'lʌkt(ə)nt] a.不愿意的,不情愿的;(to)

5.be ready to愿意做

6.be bound to一定会

7.attach importance to重视

8.vary ['veərɪ] v.不同,差异

9.discourage [dɪs'kʌrɪdʒ] v.阻碍…from

10.contribute [kən'trɪbjut] v.有助于;导致(to)

11.exaggerate [ɪgˈzædʒəreɪt] v.夸张

12.deprive [dɪ'praɪv] v.剥夺…of…

13.hinder ['hɪndə] v.阻碍

14.ensure [ɪn'ʃʊr] v.确保

15.reflect [rɪ'flɛkt] v.反映

16.assume [ə'sjuːm] v.假定;承担(assumption.)

17.restrict [rɪ'strɪkt] v.限制

18.embrace [ɪm'bres] v.采纳,接受

19.promote [prə'məʊt] v.促进;促销

20.impose [ɪm'pəʊz] v.强加...(on)

21.represent [reprɪ'zent] v.代表

22.incompetent [ɪn'kɒmpɪt(ə)nt] a.无能力的,不能胜任的

23.indispensable [ɪndɪ'spensəb(ə)l] a.必不可少的

24.prejudice ['predʒʊdɪs] n./v.偏见

25.regulate ['regjʊleɪt] v.管理

26.interfere [ɪntə'fɪə] v.干涉in/with

27.priority [praɪ'ɒrɪtɪ] n.优先(to)

28.transform [træns'fɔrm] v.改变,转变

29.accelerate [əkˈsɛləˌret] v.加速,促进

30.challenge ['tʃælɪn(d)ʒ] v.质疑;挑战

31.critical ['krɪtɪk(ə)l] a.批判的,批评的;决定性的

31.facilitate [fə'sɪlɪteɪt] v.促进;使便利

33.inadequate [ɪn'ædɪkwət] a.不足的

34.curb [kɜːb] v./n.抑制,阻碍

35.conventional [kən'venʃ(ə)n(ə)l] a.传统的

36.deteriorate [dɪ'tɪərɪəreɪt] v.恶化

37.appeal [ə'piːl] v.吸引;呼吁(~to sb for sth)

38.unbiased [ʌn'baɪəst] a.公平的

39.dramatically [drə'mætɪkəlɪ] ad.引人注目地;大幅度地;

40.urgent [ˈɜːdʒənt] a.紧急的,急迫的

41.accurate ['ækjʊrət] a.精确的,精准的

42.eliminate [ɪ'lɪmɪneɪt] v.消除;摆脱

43.qualification [,kwɒlɪfɪ'keɪʃ(ə)n] n.资格

44.overwhelming [,ovɚ'wɛlmɪŋ] a.压倒性的,势不可挡的

45.controversial [kɒntrə'vɜːʃ(ə)l] a.有争议的

46.perceive [pə'siːv] v.感知,察觉(perception.)

47.obstacle ['ɒbstək(ə)l] n.障碍,阻碍

48.tackle ['tæk(ə)l] v.处理

49.stereotyped ['sterɪətaɪpt] a.陈规的,刻板的

50.diligent ['dɪlɪdʒ(ə)nt] a.勤勉的,勤奋的

(来源:有道考神)
 
热点推荐
温家宝2012政府工作报告摘要(英汉对照)
“微心理”你懂多少?
制胜必看:职场女性应该具备的五种魅力
《CCTV经济生活大调查》数据大揭秘
国家公务员面试考生备考时必做三件事
2010年新年感恩与祝福FLASH祝贺新年快乐!
大中华区总裁孙振耀退休感言
全国校园网主页汇总
大一新生英语学习规划书
我们这个时代的尴尬(中英对照)
新概念英语第四册文本及MP3下载
新概念英语第三册文本及mp3下载
新概念英语第二册文本及听力下载
新概念英语第一册文本及听力下载
自信是怎样炼成的
最近更新
华侨大学外国语学院2017级迎新大会院长致
赵彦春英译秦观《鹊桥仙》
项目申请书中的学术价值与应用价值该如何
学苑 | 梁婧玉、汪少华:美国两党医保国
玩微信的25条社交礼仪,你能做到几条?句
赵彦春英译《荀子·王霸》
赵彦春英译中国诗歌——《国风•关
2019年度教育部人文社科项目申报三大变化
Nature子刊重磅刊文 | 迈向整合性的语言
张伯江:改革开放四十年的语言学研究
2018年普通高校招生文史、理工类本科一批
2018年福建省艺术类本科A批各院校、专业
语句的生成与解读——试从“植入认知”立
三毛写过最美的十句话,道尽了人生(英汉
《我不是药神》口碑爆棚!药品相关英文翻
内容导航 | 邮箱系统 | 我要留言 | 广告合作 | 与我联系 | 站长信息 | 常见问题 | 关于本站 | 本站旧版
Copyright © 2002 - 2009 hrexam.com. All Rights Reserved